جستجو

سرپرست بهزیستی مازندران تشریح کرد؛
 
همه چیز درباره اورژانس اجتماعی
 
 
 

ارتقای سطح دانش و آگاهي افراد در معرض آسیب و آسيب ديده اجتماعي در خصوص مسائل و مشكلات اجتماعي و كمك به درك موقعيت خوددر شرايط بحراني از اهداف تخصصی اورژانس اجتماعی است.
سرپرست بهزیستی مازندران با تاکید بر مطلب فوق و بابیان اینکه اورژانس اجتماعی به مراكزي اطلاق مـي شـود كـه بـا هـدف ارائـه خـدمات تخصصي و فوريِ لازم به افراد در معرض آسيب و آسـيب ديـدگان اجتمـاعي، بـه منظـور جلوگيري از آن يا انحراف مجدد آنان فعاليت مي كنند، افزود: مرکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)، خدمات سیار و پایگاه خدمات اجتماعی چهار محور اصلی فعالیت اورژانس اجتماعی میباشد .
  دکتر جمال باقری در خصوص خط تلفن اورژانس اجتماعي(123) گفت: این يك خط تلفن 3 رقمي است كه به صورت شبانه روزي به گروههاي هدف با اولويت دادن به موارد كودك آزاري، همسر آزاري و خودکشی با هدف كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی و مداخله در بحران هاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي، خدمات تخصصي ارايه مي نمايد.
 باقری افزود: انجام مداخلات رواني ـ اجتماعي قبل از مداخلات قضايي ـ انتظامي، كمك به قضازدايي و پيشگيري از جرم، شناسايي آسيبهاي اجتماعي شايع و در حـال شـيوع و يـا نوپديـد و بازپديد، شناسايي كانونها و مناطق آسيب زاي اجتماعي و ارائـه خـدمات تخصصـي و بـه موقـع بـه افـراد در معـرض آسـيب و آسيب ديدگان اجتماعي از دیگر اهداف آن میباشد .
سرپرست بهزیستی مازندران كودكان آزارديده، همسران آزارديده، افراد تحت خشونتهاي خانگي، فرار از منزل، زوجین متقاضی طلاق، زنان و دختران در معرض آسیب و آسيب ديده اجتمـاعي، كساني كه اقدام بـه خودكشـي كـرده انـد و افـراد داراي اخـتلال هويـت جنسـي را مهمترین گروه هدف اورژانس اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: عدم تشكيل پرونده قضايي، تسهيل در توانمندسازي، پرهيز از برچسب خوردن، ارتقاي سلامت رواني افراد ، ارتقاي سلامت اجتماعي، حل مشكل خارج از محيط هاي انتظامي- قضايي و استفاده مناسبتر از منابع اجتماعي موجود در جامعه مهمترین مزایای مداخلات روانی و اجتماعی اورژانس اجتماعی در پيشگيري از وقوع جرم است .  وی با بیان اینکه 18 مرکز در سراسر استان به خدمات دهی میپردازند، با اشاره به تعداد افراد پذیرش شده در 6 ماه نخست سال جاری تصریح کرد: از این تعداد 2761 نفر در مراکز مداخله در بحران،30853 نفر توسط تیم خدمات سیار، 26075 تماس با خط تلفنی 123 یکهزار و 589 نفر در پایگاه های خدمات اجتماعی ، خدمات دریافت کردند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی